Call Center: 02 1054 281 Submit Ticket

ขอใบเสนอราคา

วิธีการขอใบเสนอราคา (รองรับการแจ้งผ่าน Mobile)
1. กรอก รายละเอียดชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท และที่อยู่ ที่จะแสดงในใบเสนอราคา
2. เลือก Package และ Package การบริการ ที่ต้องการ
3. กำหนดจำนวนปี  ระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ทราบ

หากไม่สามารถขอใบเสนอราคาออนไลน์ ได้สามารถติดต่อได้ที่ support@metrabyteone.co.th

  • บริการที่สนใจจำนวนหน่วยราคารวม 
    Add a new row